OutputSpec

OutputSpec

OutputSpec defines the desired state of Output

awsElasticsearch (*output.AwsElasticsearchOutputConfig, optional)

azurestorage (*output.AzureStorage, optional)

cloudwatch (*output.CloudWatchOutput, optional)

datadog (*output.DatadogOutput, optional)

elasticsearch (*output.ElasticsearchOutput, optional)

file (*output.FileOutputConfig, optional)

forward (*output.ForwardOutput, optional)

gcs (*output.GCSOutput, optional)

gelf (*output.GELFOutputConfig, optional)

http (*output.HTTPOutputConfig, optional)

kafka (*output.KafkaOutputConfig, optional)

kinesisFirehose (*output.KinesisFirehoseOutputConfig, optional)

kinesisStream (*output.KinesisStreamOutputConfig, optional)

logdna (*output.LogDNAOutput, optional)

logz (*output.LogZOutput, optional)

loggingRef (string, optional)

loki (*output.LokiOutput, optional)

mattermost (*output.MattermostOutputConfig, optional)

newrelic (*output.NewRelicOutputConfig, optional)

nullout (*output.NullOutputConfig, optional)

oss (*output.OSSOutput, optional)

opensearch (*output.OpenSearchOutput, optional)

redis (*output.RedisOutputConfig, optional)

relabel (*output.RelabelOutputConfig, optional)

s3 (*output.S3OutputConfig, optional)

sqs (*output.SQSOutputConfig, optional)

splunkHec (*output.SplunkHecOutput, optional)

sumologic (*output.SumologicOutput, optional)

syslog (*output.SyslogOutputConfig, optional)

vmwareLogInsight (*output.VMwareLogInsightOutput, optional)

vmwareLogIntelligence (*output.VMwareLogIntelligenceOutputConfig, optional)

OutputStatus

OutputStatus defines the observed state of Output

active (*bool, optional)

problems ([]string, optional)

problemsCount (int, optional)

Output

Output is the Schema for the outputs API

(metav1.TypeMeta, required)

metadata (metav1.ObjectMeta, optional)

spec (OutputSpec, optional)

status (OutputStatus, optional)

OutputList

OutputList contains a list of Output

(metav1.TypeMeta, required)

metadata (metav1.ListMeta, optional)

items ([]Output, required)